Leveringsvoorwaarden Sitewriter

 

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte in zake diensten tussen Sitewriter webdesign, gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 08080513(hierna: “Sitewriter webdesign”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Sitewriter webdesign en de klant

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2020.

Download deze voorwaarden in PDF formaat.

Artikel 1. Definities

1.     Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van Sitewriter webdesign.

2.     E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.

3.     Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Sitewriter webdesign een Overeenkomst heeft gesloten.

4.     Handleiding: programmatuur en klantendocumentatie die Sitewriter webdesign gedurende de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het Systeem en het Internet.

5.     Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Sitewriter webdesign teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet.

6.     Request for Comments (RFC): een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan.

7.     Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

8.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sitewriter webdesign en een Klant op grond waarvan Sitewriter webdesign Diensten worden verricht.

9.     Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

10.  Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Sitewriter webdesign haar diensten voor de Klant uitvoert.

11.  Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, die worden voorafgegaan door een homepage.

12.  Sitewriter webdesign Diensten: de diensten die door Sitewriter webdesign ten behoeve van Klanten worden verricht.

13.  Productieomgeving: Die onderdelen van het Systeem die zijn bedoeld voor gebruik met volledig ontwikkelde, afgeronde producten.

14.  Testomgeving: Die onderdelen van het Systeem die uitdrukkelijk zijn aangewezen voor het gebruik voor ontwikkel- en testdoeleinden.

15.  Reservekopie (back-up): het bewaren van de gegevens/bestanden van de klant door Sitewriter webdesign of de Klant zelf teneinde deze op een later moment te kunnen herstellen.

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sitewriter webdesign en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door de betrokken partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.     Alle door Sitewriter webdesign gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     De overeenkomst met Sitewriter komt tot stand nadat schriftelijk, door middel van een brief of email, is aangegeven dat hierover overeenstemming is bereikt.. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Sitewriter webdesign mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Sitewriter webdesign gehouden al hetgeen Sitewriter webdesign reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. Sitewriter webdesign kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

4.     In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Sitewriter webdesign niet gebonden aan afwijkingen van de aanbieding van Sitewriter webdesign die voorkomen in de aanvaarding door de Klant.

5.     Sitewriter webdesign is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via de website van Sitewriter webdesign van kracht.

Artikel 3. Prijzen

1.     De Klant is afhankelijk van de te leveren Sitewriter webdesign dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld.

2.     Sitewriter webdesign is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van Sitewriter webdesign. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 15.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 4. Betaling

1.     De aan Sitewriter webdesign verschuldigde vergoedingen dienen bij via achteraf betaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.

2.     Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.1 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van Klant. Deze kosten zijn gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1.     Een particuliere klant zal na afsluiten van de Overeenkomst 14 dagen de tijd hebben om af te zien van de Overeenkomst.

2.     Indien de particuliere Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals in artikel 5.1, zal Sitewriter webdesign de reeds betaalde vergoeding voor diensten terugstorten op de rekening van de klant, dit met aftrek van het gebruikte deel van de Overeenkomst.

Artikel 6. Verplichtingen van Sitewriter webdesign

1.     Sitewriter webdesign spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

o    het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Sitewriter webdesign Diensten;

o    het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;

o    de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden in de uitvoering van de Overeenkomst;

2.     Sitewriter webdesign garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert Sitewriter webdesign dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Sitewriter webdesign Diensten.

3.     Sitewriter webdesign is uitsluitend verplicht een reservekopie (back-up) te maken voor de Klant indien de Klant een pakket heeft aangeschaft waarbij deze service is inbegrepen. Sitewriter webdesign spant zich in duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van een back-up service in de pakketten.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

1.     Sitewriter webdesign zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van haar systemen en toegang tot door Sitewriter webdesign opgeslagen data te realiseren en aan haar verplichtingen uit Artikel 6 te voldoen, maar biedt hierover geen garanties voor zover zij dit niet in een Service Level Agreement (SLA) hebben opgenomen. Bij het ontbreken van een Service Level Agreement geldt ten opzichte van de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2.     Sitewriter webdesign zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden, maar dit brengt geen verplichting mee om alle patches of updates te installeren. Sitewriter webdesign is gerechtigd updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel het uitvoeren van de diensten van Sitewriter webdesign niet ten goede komt.

3.     Sitewriter webdesign doet er alles aan om haar klanten te beschermen tegen gevaren op het gebied van de snelheid van haar service en het beschermen van de persoonsgegevens die Sitewriter webdesign bezit van zijn Klanten. Hiervoor neemt Sitewriter webdesign de volgende maatregelen:

 

o    Window firewall:

o    Verschillende maatregelen om brute-force aanvallen te stoppen op e-mail en webservers;

o    Toegangscontrole tot de servers is beperkt tot Accounts en systeembeheerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van Wachtwoorden;

o    Fysieke toegang tot de systemen van Sitewriter webdesign is beperkt tot systeembeheerders van Sitewriter webdesign en Cloudvps of Vimexx welke een aparte overeenkomst hebben met Sitewriter webdesign.

o    Over cloudvps https://www.cloudvps.nl/over-cloudvps/certificeringen

o    Geen ftp toegang door derden Sitewriter geeft niemand toegang tot de server of website per FTP

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant

1.     De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.

2.     De Klant stelt Sitewriter webdesign zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

3.     De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de Sitewriter webdesign Diensten wordt gemaakt.

4.     De Klant is verplicht iedere keer dat hij de Sitewriter webdesign Diensten wil beëindigen, op de in de Handleiding beschreven wijze uit te loggen. Schade en kosten als gevolg van onoordeelkundig uitloggen komen voor rekening van de Klant.

5.     De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sitewriter webdesign, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door Sitewriter webdesign toegestane, verbinding met het Systeem bestaat.

6.     De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de software die het mogelijk maakt voor Sitewriter webdesign om het systeem goed te kunnen beveiligen en de in artikel 16.5 genoemde maatregelen te nemen, ligt bij de Klant zelf.

7.     Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

o    het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

o    het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;

o    het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;

o    seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

o    het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet (hacken).

8.     De Klant is gebonden aan de hoeveelheid zoals beschreven in de Overeenkomst. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Sitewriter webdesign bevoegd, ten behoeve van het goed functioneren van de Sitewriter webdesign Diensten, informatie te verwijderen.

9.     Het is de Klant niet toegestaan om in de Productieomgeving testen uit te voeren danwel software te ontwikkelen. Testen moeten worden gedaan in een daarvoor bedoelde Testomgeving om schade aan de website van de klant en derden te voorkomen.

10.  De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

11.  Sitewriter webdesign is, zonder dat Sitewriter webdesign tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 8.1 tot en met 8.9.  De Klant vrijwaart Sitewriter webdesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van het Account, het Systeem of het Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

12.  De Klant is altijd verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt op de website van de Klant, ook als de Klant handelingen verricht die andere Klanten van Sitewriter webdesign hinderen op het gebied van toegankelijkheid en snelheid van het product dat zij bij Sitewriter webdesign in gebruik hebben.

Artikel 9. Notice and takedown

1.     Sitewriter webdesign hanteert een notice and takedown systeem op het gebied van klachten over onrechtmatige of strafbare informatie. Sitewriter webdesign is zelf niet aansprakelijk voor wat de Klant doet op een Website maar zal wel klachten over de onrechtmatigheid of strafbaarheid van informatie van de Klant onderzoeken.

2.     Onverminderd door enige garanties over prestatie gegeven door Sitewriter webdesign is Sitewriter webdesign gerechtigd om informatie die geplaatst is op de Website van de Klant te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in gevallen van verdenking van het plaatsen van onrechtmatige of strafbare informatie op de Website van de Klant.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

1.     Bij het maken van kopie‘n is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri‘le eigendom uit de Handleiding te verwijderen of te wijzigen.

2.     Sitewriter webdesign zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Sitewriter webdesign zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant Sitewriter webdesign onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Sitewriter webdesign.

3.     De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Sitewriter webdesign verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

4.     Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

5.     Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Sitewriter webdesign zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industri‘le eigendom of indien naar het oordeel van Sitewriter webdesign een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Sitewriter webdesign zorg dragen dat de Klant de ter beschikking gestelde of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

6.     Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Sitewriter webdesign wegens schending van rechten van intellectuele of industri‘le eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Sitewriter webdesign voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door Sitewriter webdesign gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Sitewriter webdesign geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door Sitewriter verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.     Sitewriter webdesign aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2.     Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Sitewriter webdesign bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name is Sitewriter webdesign niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: Onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het Systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, log-in-procedure, Account en E-mailadressen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 35,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

o    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

o    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3.     De totale aansprakelijkheid van Sitewriter webdesign voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materi‘le beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 150,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4.     De in artikel 11.2 en 11.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sitewriter webdesign.

5.     Aansprakelijkheid van Sitewriter webdesign voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.     Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet voldoen aan artikel 8.6 door de klant.

7.     Schade voor de Klant of aan derden die is ontstaan door het handelen in strijd met artikel 8.9 komt voor de rekening van de Klant.

8.     Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan Sitewriter webdesign zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

9.     Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor het maken van een back-up voor Klanten die een pakket hebben aangeschaft waarbij deze service niet is inbegrepen.

10.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sitewriter webdesign meldt.

11.  De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Sitewriter webdesign voortvloeiende schade.

Artikel 12. Sitewriter webdesign diensten

1.     Sitewriter webdesign verleent voor toegang tot het Systeem en het Internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.

2.     Sitewriter webdesign biedt de Klant de mogelijkheid een Website te openen. Sitewriter webdesign stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Indien Sitewriter webdesign in opdracht van de Klant een Website ontwerpt, berusten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van die Website uitsluitend bij Sitewriter webdesign, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.     Sitewriter webdesign is gerechtigd de Klant de toegang tot het Systeem te ontzeggen of te beperken, indien de Klant in een kalendermaand de in de Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De Klant is gehouden aan Sitewriter webdesign de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Sitewriter webdesign zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de Klant hiervan door Sitewriter webdesign op de hoogte is gesteld, effectueren. Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Sitewriter webdesign levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 13. Aanvraag domeinnamen en SSL-certificaten

1.     Indien Sitewriter webdesign voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam of een SSL-certificaat, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

2.     Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam of SSL-certificaat zijn de procedures en regels van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen of SSL-certificaten medeverantwoordelijk. Onder dit soort instanties valt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

3.     Sitewriter webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen van de rechten om een domeinnaam te gebruiken of het niet kunnen gebruiken van een domeinnaam indien tussentijds door een derde dezelfde domeinnaam wordt aangevraagd.

4.     Sitewriter webdesign heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en de Klant vrijwaart en houdt Sitewriter webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam of SSL-certificaat.

5.     In geval de Klant in gebreke blijft van een nakoming, nadat door Sitewriter webdesign uitdrukkelijk schriftelijk een termijn is gesteld waarin er moest worden nagekomen, heeft Sitewriter webdesign het recht de domeinnaam en/ of het SSL-certificaat ontoegankelijk of onbruikbaar te maken.

6.     Indien een Klant onder meerdere Accounts of klantnummers bij Sitewriter webdesign geregistreerd staat, rusten de rechten uit art 13.5 op al deze domeinnamen en/of SSL-certificaten.

7.     In geval van ontbinding vanwege wanprestatie van de Klant is Sitewriter webdesign gerechtigd de domeinnaam en/of het SSL-certificaat op te heffen.

8.     De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste domeinnaam en Sitewriter webdesign is nooit aansprakelijk voor eventuele typfouten van de Klant en de kosten die ontstaan bij de inschrijving van een domeinnaam die met een spelfout door de Klant is opgegeven. In het geval er onjuiste domeinnamen worden besteld, wordt ook het registratietarief niet vergoed.

9.     Sitewriter webdesign geeft geen garantie wat betreft de beschikbaarheid van de domeinnaam op het moment van de aanvraag hiervan. Eventuele schade door het niet beschikbaar zijn van de domeinnaam komen voor rekening van de Klant.

10.  Sitewriter webdesign zal voor het aanvragen van de domeinnaam of SSL-certificaten de persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de aanvraag naar de desbetreffende instantie sturen.

11.  De prijzen voor het houden van de domeinnaam bij de daarvoor bestemde instanties kunnen veranderen en de kosten hiervoor zullen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 14. Beheer van het systeem

1.     Sitewriter webdesign is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Sitewriter webdesign te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Sitewriter webdesign ontstaat.

2.     Sitewriter webdesign is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, het Account en in de E-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens Sitewriter webdesign ontstaat. Sitewriter webdesign zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 15. Duur en einde van de overeenkomst

1.     De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn voor zakelijke Klanten, tenzij een der partijen uiterlijk één (3) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Voor particuliere Klanten zal de overeenkomst na een jaar overgaan in een maandelijks opzegbare overeenkomst. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Sitewriter webdesign de opzegging ontvangt.

2.     Onverminderd het bepaalde in artikel 15 leden 3 en 4 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

3.     Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Sitewriter webdesign te voldoen, is Sitewriter webdesign gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij overeengekomen Sitewriter webdesign dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Sitewriter webdesign tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Sitewriter webdesign verder toekomende rechten.

4.     Sitewriter webdesign is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Sitewriter webdesign Diensten te staken indien:

o    de Klant aan Sitewriter webdesign valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;

o    de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

o    de Klant in strijd handelt met artikel 8.1 tot en met 8.9;

o    ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;

o    de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;

o    de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

5.     Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Sitewriter webdesign de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte fysieke bestanden en de Persoonsgegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien Sitewriter webdesign anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken. Privacyvoorwaarden

Artikel 16. Beveiliging en privacy

1.     De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Sitewriter webdesign zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Sitewriter webdesign. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Sitewriter webdesign en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Sitewriter webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

2.     Sitewriter webdesign onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Sitewriter webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 8.1 tot en met 8.9 van deze algemene voorwaarden.

3.     Voor zover Sitewriter webdesign middels de Sitewriter webdesign Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Sitewriter webdesign dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Sitewriter webdesign tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

4.     Sitewriter webdesign legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

5.     De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Sitewriter webdesign als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door Sitewriter webdesign worden opgeslagen.

6.     Indien door de Klant middels de Sitewriter webdesign Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Sitewriter webdesign tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp.

7.     Indien naar het oordeel van Sitewriter webdesign een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sitewriter webdesign of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Sitewriter webdesign gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

8.     Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Klant rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Klant, ook als deze gebruik maakt van het Systeem van Sitewriter webdesign.

Artikel 17. Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzakendie redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Sitewriter webdesign niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Sitewriter webdesign zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

2.     Sitewriter webdesign heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sitewriter webdesign haar verbintenis had moeten nakomen.

3.     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sitewriter webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sitewriter webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 18. Nietigheid bepalingen

1.     Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 19. Forumkeuze

1.     Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Groningen (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

2.     Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 19.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Sitewriter webdesign een beroep op artikel 19.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Voorbeelden

 

Technieken

Wij zijn gespecialiseerd in

Nopcommerce
DotNetNuke

Divi (Wordpress) DIVI Specialist
  

Sponsering

WIj dragen sport een warm hart toe wij sponseren:

Boksclub apeldoorn abcc
Tandemverhuur Apeldoorn

Adres gegevens

 

Sitewriter webdesign Apeldoorn
Beeklustweg 6
7335 JD Apeldoorn
Telefoon nummer: 06 53967236
E-mail ades info@sitewriter.nl
BTW ID NL001299321B19
KVK 08080513

 

Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd per 1-1 2020. deze wijzigingen hebben betrekking op privacy.
U kun deze na lezen op pagina:

Algemene en leveringsvoorwaarden